Пільгові довготермінові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, за рахунок ВЛАСНИХ КОШТІВ Фонду (17% річних)

Право на отримання кредиту мають молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни, які згідно з законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов та підпадають під наступні критерії:

 • сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
 • неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину);
 • одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Кредит надається молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном повернення до 20 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку (55 років для жінок, 60 років для чоловіків). Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.

Умовами для отримання кредиту є:

1) перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або наявності у кандидата, що потребує поліпшення житлових умов, відповідних документів на право будівництва (реконструкції) індивідуального житла;

2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

3) внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається в банку-агенті, першого внеску в розмірі не менш як 10 відсотків вартості будівництва (реконструкції) житла.

Платоспроможність кандидата визначається можливістю сплати щомісячного платежу з врахуванням відсотків за користуванням кредиту та прожиткового мінімуму на кожного члена сім’ї.

У випадку надання кандидатом у позичальники договору поруки, платоспроможність кандидата в позичальники розраховується шляхом додавання до сукупного доходу сім’ї кандидата в позичальники половини середньомісячного доходу поручителя.

      Нормативна площа розраховується відповідно як і по програмі пільгового довготермінового кредиту, визначається виходячи з норми 21 кв. м загальної площі житла на одного члена сім’ї і додатково 20 кв. м на сім’ю,  вартості будівництва (придбання) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (придбання) житла без урахування авансу позичальника.  При цьому розрахункова вартість 1 кв. м житла визначається згідно експертної оцінки. У разі перевищення нормативної площі житла, кандидат в день укладення кредитного договору сплачує вартість понаднормової площі житла, шляхом перерахування власних коштів на особистий рахунок у банку-агенті.

     Рішення про надання кредиту приймається регіональним управлінням Фонду протягом місяця з дня подання документів за умови фактичного розподілу асигнувань і підлягає погодженню з правлінням Фонду. У разі відмови в наданні кредиту регіональне управління Фонду повідомляє про це кандидата в місячний термін у письмовій формі. Це рішення може бути оскаржене кандидатом в установленому законодавством порядку.

     На момент укладення кредитної угоди позичальник вносить на особистий рахунок відкритий в банку-агенті не менш як 10% від нормативної вартості, а також вартість понаднормових метрів загальної площі та різницю між нормативною та фактичною ціною за кожен квадратний метр.

     Позичальник у період будівництва житла укладає договір застави майнових прав та договір страхування відповідальності перед третіми особами, з акредитованими Фондом страховими компаніями. Таким чином, страховими випадками за цим договором є надання позичальнику пільгового періоду внаслідок порушення Забудовником термінів прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та у зв’язку з цим настання відповідальності позичальника за кредитним договором в частині невиконання своїх обов’язків зі сплати щомісячного платежу з погашення основної суми боргу за кредитом (крім відсотків за користування ним) протягом дії пільгового періоду, але не більше строку дії інвестиційного договору (договір про будівництво (реконструкцію) житла).

     Крім цього на період виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором стосовно погашення позичальником кредиту та відсотків за користування ним здійснюється добровільне страхування позичальника від нещасних випадків.

     Після того як об’єкт введено в експлуатацію та оформлення відповідних правовстановлюючих документів, громадянин укладає іпотечний договір та здійснює обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

     Отже, якщо у договорі страхування під час будівництва житла страхується ризик невчасної здачі в експлуатації об’єкту будівництва то у наступному договорі страхування, що укладається після здачі в експлуатацію збудованого житла, страхуються безпосередньо ризики знищення або псування застрахованого майна.

Витрати Позичальника:

 • Експертна оцінка будівництва житла.
 • Оплата Фонду послуг в розмірі 1218 грн. за інформативно-консультаційні послуги.
 • Укладання договору страхування відповідальності перед третіми особами Фонду та позичальників у період будівництва житла (входить у розмір кредиту).
 • Укладення договору добровільного страхування позичальника від нещасного випадку.
 • Оплата за нотаріальне оформлення договору іпотеки. В заставу беруться майнові права на квартиру, а після виготовлення свідоцтва на право власності – квартира.
 • Протягом 5-ти робочих днів після введення об’єкта в експлуатацію та підписання акту-передачі  Позичальник надає Фонду довіреність, яка засвідчується нотаріально, для виготовлення правовстановлюючих документів на житло. Сплата можливих податків, зборів та платежів, що стягуються при оформленні  права власності, здійснюється за рахунок Позичальника.
 • Укладання з акредитованою страховою компанією договору страхування житла на користь Фонду. Всі витрати по страхуванню здійснюються за рахунок Заставодавця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для отримання кредиту кандидат подає до регіонального управління:

 • заяву на отримання Кредиту;
 • анкету Позичальника.

При оформленні анкети-позичальника, та розрахунку платоспроможності,   кандидат повинен вказувати про наявність кредитів в інших фінансових установах, вразі наявності інших зобов’язань, то надати довідку з фінансової установи про залишок боргу та кредитну історію.

 • паспортні дані повнолітніх членів сім'ї (оригінал паспорту Позичальника та його дружини/чоловіка (копію сторінок, що містить останнє фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про реєстрацію та наявність дітей, копії сторінок з реєстрацією або розірванням шлюбу), або документ, що його замінює;
 • копію довідки про присвоєння  ідентифікаційного номера;
 • довідку про перебування кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для громадян, що мешкають у сільській місцевості, ;
 •  довідку про склад сім'ї   Ф-3;
 • копію свідоцтва про шлюб (у разі його укладення);
 • копію свідоцтва про народження неповнолітніх дітей;
 • довідку з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого  та фактично  одержаного доходу протягом 6  останніх місяців (з помісячною розбивкою) та поміткою “затримки у виплаті заробітної плати за останні 6 місяців відсутні ”;
 • документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч.  декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену  податковою інспекцією;
 • виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки
 • згода подружжя (інших членів сім’ї) на передачу в заставу майнових прав на житло, в яке       інвестуються  кошти (нотаріально посвідчене), або їх особиста присутність при укладанні договору застави майнових прав та договору застави квартири.

 Якщо позичальник є суб’єктом підприємницької діяльності, то він надає:

 • фінансову звітність, затверджену податковою інспекцією;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця

     Відповідальність за достовірність надання відомостей про себе несе позичальник. Якщо позичальник подав неправдиві відомості, кредитний договір не укладається, а укладений може бути  розірваним.